• TR
  • EN

1-Yüksekokulumuz öğrenci işlerinin çalışma saatleri kaçtır?

Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri ofisleri hafta içi saat 08.30-18.00 arasında hizmet verir.

2-Öğrenci Belgesi, Transkript vb. gibi belgeleri nasıl alabilirim?

Hafta içi saat 08.30-18.00 saatleri arasında, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına talepte bulunarak alabilirsiniz.

3-Öğrenci Akademik Danışmanlığı nedir, danışmanımı nasıl öğrenebilirim, kendisine nasıl ulaşabilirm?

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği MADDE 28 –

(1) Her öğrencinin Üniversitedeki programa girişinden ilişiği kesilinceye kadar geçen süre içinde eğitim-öğretim çalışmalarını izlemek, öğrenciyi yönlendirmek ve gerekli onayları vermek üzere bir öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir.

Akademik danışman bilgisine Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ders kayıt sekmesinden ulaşılabilmektedir. Mesajlar sekmesinden iletişim kurulabilmektedir. Web sayfasında Akademik Kadro sekmesinden e-posta adreslerine ulaşılabilmektedir.

4-Danışmanımdan hangi konularda yardım alabilirim?

Eğitim öğretimle ilgili olmak kaydıyla her konuda yardım alabilirsiniz.

5-Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) şifremi hatırlayamıyorum ne yapmam gerekir?

Fakülte/Yüksekokul öğrenci işleri birimine şahsen başvurularda şifre yenileme ve yeni şifre tanımlamaları yapılmaktadır.

*OBS üzerinden ulaşılan bilgiler;

-Duyurular

-Kişisel Bilgiler (Yeditepe uzantılı e-posta adresi, kurul kararları vs)

-Akademik Bilgiler (dönemde seçilen ders gün, saat ve sınıf bilgileri, Tüm fakültelerin bölümlerine ait dönemde açılan ders bilgileri)

-Mesajlar(ders alınan öğretim üyeleri ve danışman hocadan gelen- giden mesajlar)

-Akademik Bilgilerim (Transkript, dönemlik alınmış olan dersler, sınav sonuçları, devamsızlıklar)

-Ders kayıtları(Danışman öğretim üyesi bilgisi, dönemde kayıtlanacak ders seçimleri ve kesin kayıt öncesi ön kayıtlar)

6- Eğitim-öğretim yılı nedir?

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği MADDE 15 –

(1) Bir öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere her biri en az on dört haftalık güz ve bahar olarak iki yarıyıldan oluşur.

(2) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak Senato kararı ile zorunlu olmayan yaz öğretimi düzenlenebilir ve akademik takvimde ilan edilir.

(3) Bir öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri akademik takvim ile Senato tarafından düzenlenir.

7-Üniversitemiz kazanan öğrencilerin okul kayıt işlemleri nasıl yapılıyor?

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği MADDE 7 –

(1) Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir programa yerleştirilen adayların, ÖSYM tarafından belirlenen süre içinde Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekir. Özel yetenek sonucuna göre kabul edilen öğrenciler için kayıt süresi, Senato tarafından belirlenir.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

8-Akademik Takvim nedir, nereden ulaşabilirim?

Akademik Takvim, öğrencinin bir akademik yıl için kullanacağı bir zamanlama rehberidir.

Akademik Kurul tarafından her akademik yıl için saptanır ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlanır. Kayıt ve sınav dönemleri ile önemli başvuru tarihleri Akademik Takvim’de belirtilir.

Öğrencilerimizin özellikle ders seçimi, vb. konularda takvime uymaları zorunludur. AkademikTakvimehttps://www.yeditepe.edu.tr/tr/akademik-takvim/adresinden ulaşılabilirsiniz.

9- Öğrenim süresi nedir ve Öğrenim süresince alınması gereken zorunlu- seçmeli derslerin listesine nereden ulaşabilirim?

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği MADDE 16 –

(1) Normal öğretim süresi; yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, lisans programı dört yıl olanlar için sekiz yarıyıl, beş yıl olanlar için on yarıyıl, altı yıl olanlar için on iki yarıyıldır.

(2) Azami öğretim süresi; kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, önlisans programlarında azami dört yıl, dört yıllık lisans programlarında azami yedi yıl, beş yıllık lisans programlarında azami sekiz ve altı yıllık lisans programlarında azami dokuz yıldır. Bu süreler içinde mezun olamayanlar hakkında 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Üniversiteden belirli bir süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları süre birinci fıkrada belirtilen öğretim süresinden sayılır.

Öğrenim süresince alınması gereken derslerin listesine, Bölüm web sayfası ders programı sekmesinden ulaşılabilmektedir.

10- Dersler

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği MADDE 13 –

(1) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak derslerden oluşur.

a) Zorunlu dersler: Öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu derslerdir.

b) Seçmeli dersler: Öğrencinin kaydolduğu programda yer alan, öğrencinin seçimine bağlı

derslerdir.

 11- Ders içeriklerini nereden alabilirim?

Yüksekokulumuz http://uygulamalibilimler.yeditepe.edu.tr/ adresinden her bölümümüze ait derslerin içeriği temin edilebilir.

12- Derslerin kredi değeri

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği MADDE 22 –

(1) (Değişik RG. 22.08.2016/29809 sy.) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamıyla laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin en az yarısının toplamından oluşur.

(2) Öğrenciler, program dışı dersleri kredisiz (NC) olarak alabilirler. Ancak, bu derslerden aldıkları notlar, öğrenim belgesinde (transkript) gösterilir.

(3) Öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararıyla Yeditepe Üniversitesinden diploma almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz (ND) olarak da ders alabilirler. Bu dersler not ortalaması hesabına katılmaz.

13- Ders Önkayıt ve kesin kayıt?

Akademik takvimde belirtilen zaman aralığında, ilgili döneme ait akademik yılı kesin ders kayıtları öncesinde öğrencilerin dönemde almak istedikleri derslerin ön kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.

Kesin kayıt tarihlerinde öğrenci tarafından ön kayıt yapılmış olunan derslerin gün ve saat bilgileri kontrol edilerek (varsa çakışmalar düzeltilerek) danışman öğretim üyesine iletilerek kesin kayıt geçekleştirilmektedir.

Kayıt olunan derslerin gün, saat ve sınıf bilgisine OBS üzerinden, akademik bilgiler sekmesinden ulaşılabilmektedir.

14- Ders kaydı ne zaman ve nasıl yapılır ders kaydımı yaparken nelere dikkat etmeliyim?

Ders seçme ve kayıt süresi

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği MADDE 8 –

(1) Öğrenciler ders kaydını yaptırabilmek için önce Rektörlük tarafından ilan edilen süre içinde almak istedikleri derslere Üniversitenin elektronik ders kayıt sisteminden ön kayıt yaptırırlar. Ön kayıt süreci sonunda öğrenciler, açılan derslere akademik takvimde yer alan kayıt süresi içinde kesin kayıt yaptırırlar.

(2) Mazeretleri nedeniyle bu tarihler içinde ders kaydı yaptıramayan öğrencilerin başvuruları üzerine, durumları ilgili yönetim kurulunca incelenip mazeretleri geçerli görülenlerin ders kayıtları ders ekleme-bırakma süresinin sonuna kadar yapılır. Ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra ders kaydı yapılamaz; bu sürenin bitiminden sonra mazeretlerin devam etmesi halinde, öğrenci ilgili yarıyıl için geçici olarak ayrılmış sayılır.

15- Ders tekrarı

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği MADDE 25 –

 (1) Her dönem sonunda herhangi bir F notu veya W notu alınan derslerin veya alt yarıyıllardan alınamayan derslerin, açıldıkları ilk yarıyılda alınması zorunludur. Ancak, bu dersler, seçmeli ya da sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler bunların yerine danışman tarafından önerilen ve bölümce uygun görülen başka dersleri alırlar.

(2) Herhangi bir F notu veya W notu alınan dersin tekrarında dersten çekilmek söz konusu olamaz.

(3) Öğrenciler izledikleri programın tüm derslerinden geçer not aldıkları halde genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, öğretim programında yer alan derslerini tekrarlayabilir

16-Ders kaydı yaptırmasam ne olur?

Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrencinin öğretim süresinden sayılır.

17-Normal yarıyıl ders yüküne ilave olarak kaç tane ders alabilirim?

Normal ders yüküne ilave olarak, FF, FA, W veya alt yarıyıldan alınamayan 2 adet ders alınabilir. Bu kapsamda alınan derslerden ilave ders ücreti alınmaz.

18-Dersten nasıl çekilebilirim?

W-Dersten Çekilme (Withdrawal): Ders ekleme/bırakma tarihinden sonra her yıl akademik takvimde belirlenen süre içinde, danışmanın onayıyla gerçekleşir.

-Dilekçe örneklerine web sayfasından ulaşılabilmektedir.

https://uygulamalibilimler.yeditepe.edu.tr/tr/dilekce-formlari

19-Devamsızlık hakkım ne kadar?

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği MADDE 24 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları programın her dersine, uygulama ve laboratuvar çalışmasına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

(2) Öğrencinin dersin tamamına devamı gerekir. Ancak derslerin %20’sini aşmayan ve haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir.

(3) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

20-Sınavlar ve sonuçlarının ilanı

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği MADDE 37 –

(1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarında verilen derslerde öğrencilerin değerlendirilmesi için kısa sınavlar, ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları yapılır.

(2) Her dersin öğretim elemanı yarıyıl başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı olarak duyurur. Yarıyıl içi sınav ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlığı %30’dan az, %70’ten fazla olamaz.

(3)Kısa sınavlar, akademik takvimde yer almaz ve dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından öğrencilere önceden haber verilme zorunluluğu olmadan yapılır.

(4) Bir öğrenciye bir günde ikiden fazla yarıyıl sonu sınavı verilemez. Zorunlu hallerde mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında sınav yapılabilir.

(5) Yarıyıl sonu sınavları, normal öğretim programını takip eden ve akademik takvimde yer alan sınav dönemi içinde yapılan sınavlardır. Yarıyıl sonu sınav programı akademik takvimde öngörülen tarihte ilan edilir. Proje, laboratuvar, atölye, uygulama ve staj dersleri gibi niteliği gereği ilgili yönetim kurulunca sınav yapılmasına gerek görülmeyen dersler dışında tüm dersler için yarıyıl sonu sınavı yapılır.

Sınav sonuçlarının sisteme girişleri, akademik takvimde belirtilen süre içinde, öğretim elemanı tarafından yapılır.

21-Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkım Var mı?

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği MADDE 41 –

(1) Öğrenciler, ara sınav veya yarıyıl sonu sınavlarının sonuçlarına, maddi hata yönünden sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen üç iş günü içinde kayıtlı bulunduğu programın bağlı olduğu dekanlıklara/yüksekokul müdürlüklerine yazılı olarak itiraz edebilirler.

(2) İtiraz dilekçeleri, ilgili öğretim elemanına gönderilerek üç iş günü içerisinde sonuçlandırılması sağlanır.

(3) İlan edilecek notlarda yapılacak herhangi bir değişiklik ancak ilgili fakülte yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

-Dilekçe örneklerine web sayfasından ulaşılabilmektedir.

https://uygulamalibilimler.yeditepe.edu.tr/tr/dilekce-formlari

22-Hangi Durumlarda Mazeret Sınav Hakkımı Kullanabilirim?

(1) Yarıyıl sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

(2) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen yedi iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

(3) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, ara sınav haklarını öğretim elemanı tarafından belirlenecek bir tarihte kullanırlar.

(4) Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

(5) Yarıyıl sonu sınavlarında mazeret kabul edilmez

23-Tek Ders Sınavına Nasıl Girebilirim?

Normal eğitim süresini ve ders programında yer alan bütün dersleri tamamlayarak mezuniyet için tek dersten başarısız (FF notu) durumda olan öğrencilere, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla akademik takvimde yer alan tarihte tek ders sınav hakkı verilir. Bu haktan yararlanamayan veya yararlanıp başarılı olamayan öğrenciler, takip eden yarıyıl sonunda açılan yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı ile akademik takvimde belirtilen tek ders sınavına girebilirler.

Normal öğretim süresini ve ders programında yer alan bütün derslerini tamamlayarak bütün derslerden geçer not aldığı halde mezuniyet için gerekli genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenci, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, sınavına gireceği bir ders ile not ortalamasını en az 2,00’a yükseltmek koşuluyla akademik takvimde yer alan tarihte tek ders sınav hakkından yararlanır.

24-Ek Ders Sınavına Nasıl Girebilirim?

Azami öğretim süreleri sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine;

a) Başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, sınava girme hakkı tanınır.

b) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olmaması nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

 25-Başarı notları ve katsayıları nelerdir?

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği MADDE 42 –

(1) Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından, yarıyıl içindeki uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalar ile sınav ve akademik faaliyetler göz önünde tutularak verilen notların sayısal değerlerinden başarı notu olarak bir harf notu verilir.

(2) Başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Başarı Notu Katsayısı

AA 4.0

BA 3.5

BB 3.0

CB 2.5

CC 2.0

DC 1.5

DD 1.0

FA 0.0 Başarısız (Devamsızlık nedeniyle yıl sonu sınavına girmeye hak kazanamayan)

FF 0.0 Başarısız (Yıl sonu sınavına girip başarılı olamayan)

26-Daha önce başka üniversiteden aldığım derslerden nasıl muaf olabilirim?

Muafiyet talepleri; öğrencinin Üniversiteye ilk kaydında ya da derslerin başlamasını takip eden günlerde yapılır.

Başka üniversiteden alınmış olan transkript ve alınan derslerin ders içerikleri çerçevesinde değerlendirmeye alınır.

27- Yüksekokulların hangi bölümlerinde yabancı dil hazırlık programı zorunludur?

Yüksekokulumuzda yer alan tüm bölümlerimizde yabancı dil eğitimi uygulanmaktadır.

28-Kimlik kartımı kaybettim, yenisini nasıl alabilirim?

Üniversiteye kesin kaydını yaptıran ya da kaydını yenileyen öğrenciye Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından fotoğraflı kimlik kartı verilir. Kaybedilen ya da yıpranan kimlik kartının yerine öğrenci yenisini alabilir

29-Askerlik işlemlerimi nasıl yapabilirim?

Askerlik işlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

30- Öğrenimime bir süre ara vermek istiyorum. Ne yapmam gerekir?

(Geçici ayrılma-Dönemlik kayıt Dondurma)

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği MADDE 48 –

(1) Öğrencinin isteği üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararıyla bir veya iki yarıyıl öğrenimine ara vermesine izin verilir.

(2) Bir öğrenci, birden fazla geçici ayrılma isteminde bulunabilir. Ancak, geçici ayrılma süresi, toplam dört yarıyıldan fazla olamaz.

(3) Geçici ayrılma süresi, normal ve azami öğretim süresine dahil değildir.

-Dilekçe örneklerine web sayfasından ulaşılabilmektedir.

https://uygulamalibilimler.yeditepe.edu.tr/tr/dilekce-formlari

31-Yüksekokulda yatay geçiş şartları nelerdir? Ne zaman başvuru yapmak gerekir?

Üniversitemizde Kurumiçi, Kurumlararası Genel Not Ortalamasına Göre ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre olmak üzere üç tür yatay geçiş mümkündür.

Kurumiçi yatay geçişler; üniversite bünyesinde yer alan herhangi bir lisans programına her yıl ilan edilen geçiş şartlarını sağlamak kaydıyla yapılabilir. Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılında yatay geçiş yapılamaz. Lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği lisans programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin lisans programlarının en düşük puanından az olmaması şartı aranmaktadır.

Yatay geçiş öncesinde yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğretim süresine dahil. Bu bağlamda, öğretim süresi dört yıl olan herhangi bir lisans programından başka bir dört yıllık lisans programına geçiş yapan öğrencinin iki programdaki geçirdiği toplam öğretim süresi yedi yılı aşamaz. Bu süreler, öğretim süresi beş yıl olanlarda sekiz yılı ve altı yıl olan programlar için ise dokuz yılı aşmayacak şekilde belirlenmiştir.

Kurumlararası Genel Not Ortalamasına Göre; Bu geçişe ait genel kural ve prensipler her yıl Haziran ayı içinde olmak üzere yılda bir kez üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir.

https://www.yeditepe.edu.tr/tr/ogrenci/yatay-ve-dikey-gecis

 Genel Kurallar

1. Kurumlararası yatay geçiş, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki (isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80’i aynı olduğu tespit edilen) eşdeğer lisans programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2. Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Merkezi Yerleştirme Puanlarına göre; kurumiçi ve kurumlararası yatay geçiş türüdür. Bu geçiş türünün genel kural ve prensipleri her yıl Haziran ayında ve Ocak ayında olmak üzere iki defa  yayınlanmakta ve üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir. 

https://www.yeditepe.edu.tr/tr/ogrenci/yatay-ve-dikey-gecis

 Genel Kurallar

1. Merkezi Yerleştirme Puanlarına Göre Yatay Geçiş başvurularında, öğrencinin merkezi sınava girip yerleştirildiği programa kayıt olduğu yıl itibarıyla, geçmek istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı yerleştirme puanının, Yeditepe Üniversitesinin yatay geçiş yapılmak istenen lisans programının en düşük puanına eşit ya da yüksek olması şartı aranır.

2. Yatay geçiş yapılmak istenen Yeditepe Üniversitesi lisans programının, adayın yerleştirildiği yıl YKS/ÖSYS kılavuzunda yer almaması halinde yatay geçiş yapılamaz.

Yabancı Dil Bilgisi

Öğretim dili Türkçe olan bir programa kayıtlı olanlar ile Yeditepe Üniversitesinin hazırlık sınıfına veya ilgili programın birinci sınıfının ilk dönemine yatay geçiş yapacak olan adayların yukarıda belirtilen koşulların yanı sıra yabancı dil bilgilerinin yeterliğine de bakılacaktır.

Öğretim dili Türkçe olan (kayıtlı olunan programa yerleştirildiği yılın YKS/ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda Bk. 21* veya Bk. 46* koşulları bulunsa bile) bir programdan

a. birinci sınıfa yatay geçiş başvurusu yapanlar, yeterlik sınavına girecekler ve sınavda başarılı olamadıkları takdirde yabancı dil hazırlık programına devam edecekler,

b. ara sınıflara yatay geçiş başvurusu yapanlar, yeterlik sınavına girecekler ve sınavda başarılı olamadıkları takdirde yabancı dil hazırlık programına devam etme hakları olmadığı için başvuruları kabul edilmeyecektir.

Öğretim Dili İngilizce olan (kayıtlı olunan programa yerleştirildiği yılın YKS/ÖSYS Yerleştirme Belgesinde yerleşilen programın adında İngilizce ibaresi bulunanlar ile YKS/ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda Bk. 21* veya 15* ile Bk. 28* koşulu olan) bir programda

a. hazırlık sınıfında okumakta olan ya da hazırlık sınıfını yeni bitirmiş olanlar, yeterlik sınavına girecekler ve sınavda başarılı olamadıkları takdirde yabancı dil hazırlık programına devam edeceklerdir.

b. en az bir yarıyıl öğrenim görerek transkripti oluşmuş adaylardan ara sınıflara yatay geçiş başvurusunda bulunanların yabancı dil yeterlik sınavına girme zorunluluğu yoktur.

32-Kendi İsteğim ile kaydımı nasıl sildirebilirim ?

Öğrenci Üniversiteden kendi isteğiyle kesin olarak ayrılmak isteyebilir. Bu öğrencinin ilgili dekanlık veya yüksekokul müdürlüğüne bizzat dilekçe ile başvurması gerekir. Bu istek ilgili yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanır.

Üniversiteden kaydı silinen öğrenciye istemesi halinde öğrenim durumunu gösteren bir belge verilir.

33-Çift anadal ve yandal programı nasıl yapabilirim?

Çift anadal ve yandal programı; Üniversitede bir lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde Üniversite içinde başka bir programa devam ederek ikinci bir lisans belgesi ya da yandal belgesi almaları için açılır. Çift anadal ve yandal programının açılmasına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Çift anadal ve yandal programları, ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine Senatonun kararı ile açılabilir.

b) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yükseköğretim alan yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayına sunulur.

c) Çift anadal programı, her iki anadalın mezuniyet için gerekli toplam kredi saatlerini ve bu programların diğer gereklerini yerine getirmek koşuluyla, ana dal programının toplam kredisine ek olarak en az 30 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir.

ç) Yandal programı, anadal derslerine ek olarak en az 21 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir.

d) Çift anadal ve yandal programları ve bu programlar için saptanan kontenjanlar, ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından belirlenerek her öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

Çift anadal ve yandal programlarına başvuru

-Çift anadal programı için başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması ya da anadal programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması gereklidir.

-Yandal programı için başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gereklidir.

Çift anadal ve yandal programlarında uygulama

MADDE 32 – (1) Çift anadal ve yandal programlarında uygulama şekli aşağıda belirtilmiştir:

a) Aynı anda birden fazla ikinci anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.

b) Çift anadal ve yandal programlarının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve öğrencilere yardımcı olmak üzere ilgili bölüm başkanlarınca danışman atanır.

c) Çift anadal programında her iki anadal için ayrı ayrı ve her ikisi birlikte bir öğrenim belgesi düzenlenir. Yandal programları için de ayrı bir öğrenim belgesi düzenlenir.

ç) Çift anadal programındaki öğrenci, anadal programında yükseköğretim kurumu içinde geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

Programa devam ve çıkarılma

MADDE 33 – (1) Programa devam ve çıkarılmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

b) Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

Programlardan mezuniyet

MADDE 34 – (1) Çift anadal veya yandal programlarından mezuniyet koşulları şunlardır;

a) İkinci anadal programından mezun olabilmek için ikinci anadal genel not ortalamasının en az 2.70 olması ve programların mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gerekir.

b) Yandal sertifikası alabilmek için anadal genel not ortalamasının en az 2.30 olması gerekir.

c) Çift anadal veya yandal programına devam eden öğrenciye ikinci anadal diploması veya yandal sertifikası, devam ettiği birinci anadal programından mezun olması halinde verilir.

ç) (Değişik RG. 22.08.2016/29809 sy.) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını tamamlayamayan öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen azami süredir. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını tamamlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

Yandal programı tamamlama formu

MADDE 35 – (1) Yandal programının tamamlanması aşamasında öğrencinin, yandal programında aldığı bütün dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren yandal programı tamamlama formunu doldurması gerekir. Yandal tamamlama formu hem yandal ve hem de anadal bölüm başkanlarınca onaylanır ve kopyaları her iki bölüm başkanlıklarına, ilgili fakülte dekanlıklarına ve Öğrenci İşleri Müdürlüğüne verilir.

Çift anadal veya yandal diploması/sertifikası

MADDE 36 – (1) Kayıtlı bulunduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal lisans programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir lisans diploması verilir.

(2) Kayıtlı bulunduğu yandal programını başarı ile tamamlayan öğrenciye ise yandal sertifikası verilir.

34-Mezuniyet aşamasındayım ne yapabilirim?

Öğrencinin, önlisans veya lisans programından mezun olabilmesi için 16 ncı maddede belirlenen süre içinde ders programında yer alan derslerin tamamından başarılı olması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması zorunludur.

Mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilerin, ilgili fakülte dekanlığına başvuruda bulunmaları gereklidir.

35- Yüksek lisans başvuruları için nereden bilgi alabilirim?

Yüksek lisans başvuru ve kontenjanlarla ilgili sorularınız için Sosyal Bilimler Enstitüsü http://sbe.yeditepe.edu.tr/ adresinden öğrenilebilir.

36- Öğrenci olarak uymam gereken disiplin kuralları nelerdir?

Öğrencilerimizin uyması gereken disiplin kuralları 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.